• ICHIKAWA EBIZO V DANS LE ROLE DE KEZORI KUEMON

The Fifty-three Tokaido Stations (Tokaido Gojusan Tsugi no Uchi)

Station 30: Hamamatsu Ichikawa Ebizo V as Kezori Kuemon in the play: Hakata Kojoro Namimakura

Censor Mera Watanabe, Publisher: Tsujokaya Bunsuke, 1852


ICHIKAWA EBIZO V DANS LE ROLE DE KEZORI KUEMON

  • 300.00€


Tags: ICHIKAWA EBIZO V AS KEZORI KUEMON


”instagram_icon”