• NAKAMURA UTAEMON IV DANS LE RÔLE DE MASAEMON

The Fifty-three Tokaido Stations (Tokaido Gojusan Tsugi no Uchi)

Station : Okazaki

Editor :  Iseya Kanekichi

Oban, Nishiki-e
1852

Very nice and fresh proofNAKAMURA UTAEMON IV DANS LE RÔLE DE MASAEMON

  • 300.00 €”instagram_icon”